• VPTZ in de regio. Samen zorgen. Samen Sterk

Stichting Vrienden van de VPTZ Z-W Achterhoek

De Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg Zuid-West Achterhoek werd opgericht en notarieel geregistreerd in 1999. Het initiatief voor de oprichting werd genomen door De Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg. Deze stichting zet vrijwilligers in waar terminale zieken te kennen hebben gegeven de laatste fase in hun leven in hun eigen omgeving door te willen brengen en thuis willen sterven.

De werkzaamheden

De werkzaamheden van stichting bestaan uit:

  • het werven van fondsen;
  • het beheer van deze fondsen;
  • het beoordelen van aanvragen;
  • toekennen van financiële bijdragen;
  • toezien op de juiste besteding van deze bijdragen;
  • voeren van administratie en secretariaat.

Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties en middels het uitreiken van folders. Naast donaties van vaste schenkers, wil de stichting incidentele donaties ontvangen van particulieren, instellingen en bedrijven, die de doelstelling onderschrijven. Met andere woorden alles is welkom op bankrekening NL66 RABO 0326686428.

Beheer van fondsen

Het kapitaal van de stichting wordt uitsluitend belegd bij banken die onder het deposito garantie stelsel vallen. De directe kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, secretariaatskosten en eventuele reisdeclaraties. Alle werkzaamheden worden door alle bestuursleden zonder beloning uitgevoerd.

Besteding van fondsen

De besteding van fondsen gebeurt door het toekennen van financiële bijdragen op basis van de bij het secretariaat binnengekomen aanvragen. De bestedingen hebben te maken met het ondernemen van activiteiten door stichting Palliatieve Thuiszorg Zuid-West Achterhoek die anders voor de aanvrager onmogelijk zijn om te ondernemen. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor centraal Gelderland onder nummer 09105863 als de Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg Zuid-West Achterhoek, RSIN 816261398 adres Eltenseweg 8k, te Stokkum. De jaarverslagen zijn hieronder te lezen.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

  • Mevrouw, Elise Ruesink, voorzitter;
  • Mevrouw, Carla Molthof, secretaris;
  • De heer Willy Smits, penningmeester.

Contacten met de stichting verlopen via de penningmeester, de heer Willy Smits, telefoon 0314 66 22 83 of mail wtgsmits@hotmail.com

Jaarrekening 2014 en begroting 2015

  Begroting 2014 Werkelijk 2014 Begroting 2015
Bankrekeningen 1 januari 89.062,00 91.610,58 89.975,00
Bij: Giften 1.000,00 2.368,39 1.500,00
Rente 1.350,00 1.291,05 1.150,00
  –––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––
Sub totaal 91.412,00 95.270,02 92.675,00
Af: Onkosten 4.150,00 2.917,45 4.105,00
  –––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––
Bankrekeningen 31 december 87.262,00 92.352,57 88.570,00

Specificatie kosten      
Kamer van Koophandel 30,00
Bankkosten 50,00 3,55 5,00
Organisatie kosten 100,00 200,00 100,00
Bijdrage VPTZ ZW Achterhoek 4.000,00 2.713,90 4.000,00
  –––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––
Totaal 4.180,00 2.917,45 4.150,00